Vennoten VOF en beherend vennoten CV hoofdelijk verbonden voor oude schulden/Faillissement VOF niet automatisch faillissement vennoten/aansprakelijkheid commanditaire vennoot na beheersdaad

 Door Hugo Oosterhuis

De Hoge Raad heeft eerder dit jaar een drietal arresten gewezen die grote gevolgen kunnen hebben voor vennoten van vennootschappen onder firma en vennoten van commanditaire vennootschappen.

Geoordeeld is namelijk dat genoemde vennoten (ingeval de CV de beherende vennoten) ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap die zijn ontstaan vóór toetreding van de betreffende vennoot. Het voorgaande is een afwijking van de lijn die de wetgever de laatste jaren voor ogen leek te hebben, onder meer in het in 2011 ingetrokken ontwerp voor Titel 7.13 BW.

Tot nog toe was er geen vaste lijn (zowel in de literatuur als in jurisprudentie), maar nu is er dan duidelijkheid. Het is voor een toetredende vennoot dus van groot belang zich voor toetreding te vergewissen van het bestaan van eventuele oude schulden.

Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:588

Een andere uitspraak van de Hoge raad uit 2015 maakt duidelijk dat het faillissement van een VOF niet langer met zich meebrengt dat ook de vennoten failleren. Deze uitspraak zal echter naar verwachting niet al teveel gevolgen hebben voor de rechtspraktijk nu uiteindelijk de vennoten wel gewoon aansprakelijk blijven voor de schulden van de vennootschap en middels separate aanmaning, sommatie en verzoeken tot faillietverklaring het faillissement van de vennoot kan worden bewerkstelligd. Ingeval de vennoot in het buitenland woont, een tegenvordering heeft of om toelating tot de WSNP verzoekt, maakt dit arrest wel degelijk een verschil.

Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:251

De derde uitspraak houdt in dat een commanditaire vennoot die beheersdaden verricht in principe weliswaar daarmee aansprakelijk wordt voor alle schulden en verbintenissen van de commanditaire vennootschap, maar daarop uitzonderingen mogelijk zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld van belang zijn of contractspartijen wisten of behoorden te weten dat deze vennoot commanditaire vennoot was. Daar waar een commanditaire vennoot slechts aansprakelijk is voor het bedrag van zijn inbreng, wordt hij dus door het verrichten van beheersdaden gelijkgesteld aan een beherend vennoot, tenzij de commanditaire vennoot met succes een beroep doet op de specifieke omstandigheden van het geval. Proportionaliteit en verwijtbaarheid spelen daarbij een rol. Het is mogelijk dat de betreffende vennoot geacht wordt aansprakelijk te zijn voor slechts een gedeelte van de schulden en verbintenissen.

Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:1413

Het recht rond de aloude vennootschap onder firma is dus volop in beweging. Heeft u vragen of twijfel over uw bestaande of mogelijk toekomstige situatie, dan staan wij u uiteraard graag te woord!