Werkgevers worden door de wet en de rechtspraak verplicht om werknemers in hun functioneren zo goed mogelijk te ondersteunen. Regelmatig evalueren is zodoende een vereiste.

De verplichte jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprekken worden veelal in deze toch al zo drukke periode gehouden. Veel werkgevers zien er tegenop, als de gesprekken al plaatsvinden, en werknemers daarom ook.

Het devies is om er gewoon goed en zinvol gesprek van te maken. Een goed en helder gesprek over het werk en het functioneren door werknemer, werkt – meestal – positief in de samenwerking door. Verloopt de samenwerking en het functioneren niet positief, dan is het zeker een nuttige bijdrage voor het (ontslag)dossier.

Zo maak je hoe dan ook van een nood een deugd.

Zorg er wel voor dat er inhoudelijk over het functioneren wordt gesproken en er geen ‘neutrale’ beoordelingen worden gegeven. Zeker indien men niet zo tevreden is over het functioneren en presteren van een werknemer.

Houd tijdens het gesprek een lijstje van te bespreken onderwerpen bij de hand en noteer direct belangrijke punten die de revue passeren.

Noteer zowel de positieve als de negatieve opmerkingen. Indien er verbeterpunten zijn, spreek dan gelijk af hoe die dienen te worden aangepakt. Vraag werknemer om zelf aan te geven wat hij/zij nodig heeft aan begeleiding of scholing. Maak afspraken over het tijdspad en wat de verwachtingen over en weer zijn. Leg deze schriftelijk en duidelijk vast met werknemer.

Na afloop van het gesprek voor het dossier een concrete schriftelijke vastlegging aan werknemer voorleggen met mogelijkheid tot aanvulling en verzoek tot ondertekening voor gelezen en akkoord. Stuur nadien nog een kopie per email met korte opsomming actiepunten voor komende periode en bevestig eerstvolgende bespreking om de voortgang te evalueren.

Uiteraard dienen de gemaakte afspraken wel tijdig te worden opgevolgd.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht.