A. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
1. Lexman Advocaten: De maatschap Lexman Advocaten gevestigd te Apeldoorn.
2. De cliënt: de contractpartij van Lexman Advocaten.
3. Honorarium: het door de cliënt aan Lexman Advocaten te betalen bedrag voor de verrichte werkzaamheden, waarin niet zijn begrepen de kosten zoals hierna in lid 4 gedefinieerd.
4. Verschotten: de kosten, te betalen aan derden, die de advocaat in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, zoals deurwaarderskosten of griffierecht.
5. Overeenkomst: de contractuele verhouding (overeenkomst van opdracht) tussen Lexman Advocaten en de cliënt.
6. De declaratie: de door Lexman Advocaten aan de cliënt toe te zenden rekening met een opgave van het honorarium, de verschotten en de verschuldigde omzetbelasting.
7. Het kantoor: Lexman Advocaten en/of bij Lexman Advocaten werkzame advocaten en medewerkers, die bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
8. Derden: partijen zijnde een natuurlijke- of rechtspersoon die door Lexman Advocaten wordt ingeschakeld, ter uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Het kantoor zijn verbonden.
9. Derdengelden: gelden, niet zijnde een voorschot als bedoeld in artikel D lid 4, die Lexman Advocaten uit hoofde van een afspraak ten behoeve van de cliënt en/of een wederpartij van de cliënt onder zich heeft en op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Lexman Advocaten zijn bijgeschreven.

 

B. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (bestaande en toekomstige) tussen de cliënt en Lexman Advocaten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 

C. De overeenkomst

1. De tussen de cliënt en Lexman Advocaten te sluiten overeenkomst, is een zogenoemde overeenkomst van opdracht, die geacht wordt uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Lexman Advocaten.
2. Deze overeenkomst komt pas tot stand door middel van de schriftelijke aanvaarding door Lexman Advocaten.
3. De cliënt gaat ermee akkoord dat Lexman Advocaten de overeenkomst desgewenst, onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat, juridisch medewerker, of, zo nodig, door derden. In dit verband sluit de Lexman Advocaten toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uit.
4. Als de overeenkomst is gesloten tussen Lexman Advocaten en twee of meer cliënten, dan zijn deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de (betalings)verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst.
5. Na beëindiging van de overeenkomst worden, op voorwaarde dat het door de cliënt verschuldigde ter zake van de opdracht is voldaan, alle van de cliënt afkomstige bescheiden aan de cliënt ter beschikking gesteld. Op een verplichting van de advocaat tot bewaring van zijn dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken, kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de overeenkomst c.q. na de laatste daarin verzonden declaratie 5 jaar is verstreken.
6. De uit een opdracht tot juridische dienstverlening voortvloeiende verplichting van Lexman Advocaten bestaat uit een inspanningverplichting naar beste vermogen, uitgaande van de door de cliënt verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Wanneer de cliënt beperkingen wenst (aan te brengen) in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk die beperkingen ter kennis van Lexman Advocaten te brengen.
7. Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde, is de cliënt verplicht om indien zulks geïndiceerd, -ter beoordeling van Lexman Advocaten- zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig identificatiebewijs. Lexman Advocaten is verplicht ongebruikelijke transacties onder omstandigheden te melden bij de autoriteiten. Door het sluiten van de overeenkomst met Lexman Advocaten, c.q. door haar opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
8. Door het sluiten van de overeenkomst met Lexman Advocaten, c.q. door haar opdracht te geven, stemt de cliënt er mee in dat Lexman Advocaten per e-mail of anderszins digitaal, met de cliënt, derden, tegenpartijen en/of gerechtelijke instanties correspondeert, tenzij anders overeengekomen.

 

D. De declaratie

1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden die Lexman Advocaten voor de cliënt verricht in het kader van de uitvoering van de gesloten overeenkomst is de cliënt honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten (hetzij met BTW belaste, hetzij niet met BTW belaste verschotten) en omzetbe-lasting (BTW), tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Een met Lexman Advocaten overeengekomen of door haar vastgesteld uurtarief kan door haar eenzijdig jaarlijks, met ingang van 1 januari in redelijkheid worden aangepast.
2. Indien de werkzaamheden worden verricht op basis van een overeengekomen uurtarief, is de urenadministratie van Lexman Advocaten bindend, tenzij door de cliënt de onjuistheid van de urenadministratie wordt aangetoond.
3. Verrichte werkzaamheden kunnen in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij de overeenkomst zich uitstrekt over een tijdspanne korter dan een maand of tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Lexman Advocaten is steeds gerechtigd om van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een door de cliënt betaald voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
5. Als er sprake is van zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van door de overheid gefinancierde rechtshulp, dan geldt het bepaalde in dit artikel alleen voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt gebracht kunnen worden.

 

E. Betaling van declaraties

1. a. Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer. Indien betaling niet plaatsvindt op dit
rekeningnummer, leidt dit niet tot kwijting van de cliënt, behoudens het hierna bepaalde.
b. Betaling kan eveneens in contanten geschieden, tot een maximum van hetzij € 5.000,00 (zegge vijf duizend Euro) hetzij tot een maximum van het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde of bepaalde maximum.
2. Betaling van de gebruikelijke maandelijkse declaratie dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd, bij zakelijke cliënten derhalve de wettelijke handelsrente.
3. Voorschotdeclaraties, bijvoorbeeld in verband met de door Lexman Advocaten te maken kosten aan verschotten of anderszins, dienen per omgaande betaald te worden. Lexman Advocaten heeft het recht om haar werkzaamheden eerst aan te vangen nadat de voorschotdeclaratie is voldaan, c.q. het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat de voorschotnota is voldaan.
4. Indien de cliënt de juistheid van de door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 60 dagen na datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen de advocaat en de opdrachtgever als juist en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd. Een betwisting laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
5. Indien het onverhoopt noodzakelijk mocht zijn om invorderingsmaatregelen te treffen tegen de cliënt die in verzuim is, dan komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en belopen ten minste € 40,– .

 

F. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Lexman Advocaten, althans de eventuele schadevergoedingsverplichting, jegens cliënten of derden voor schade die voortvloeit althans rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag waarop de gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Met een maximum van € 5.000.000,00 (zegge: vijf miljoen euro) per gebeurtenis en een maximum van € 10.000.000,00 (zegge: tien miljoen euro) per jaar vermeerderd met het eigen risico volgens de ter zake gesloten verzekeringspolis. Indien de polis onverhoopt geen dekking biedt of indien geen uitkering uit hoofde van de verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het in de betreffende overeenkomst in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend Euro).
2. De polis ligt ter inzage op het kantoor
3. De persoonlijke aansprakelijkheid van op het kantoor van Lexman Advocaten werkzame advocaten, of (juridisch) medewerkers wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend Lexman Advocaten is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte (beroeps)fouten.
4. Wanneer Lexman Advocaten derden inschakelt, zal zij daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Noch zij, noch het kantoor is echter voor (schade die voortvloeit uit) eventuele tekortkomingen van deze derden aansprakelijk. Lexman Advocaten is bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van een derde te aanvaarden. Aanspraken jegens die derden zullen op verzoek van de cliënt aan hem worden overgedragen.
5. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet (goed) functioneren van door Lexman Advocaten bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulpmiddelen in de ruimste zin des woords, zoals databestanden, apparatuur, software enzovoort.
6. Indien Lexman Advocaten aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Lexman Advocaten in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
7. Lexman Advocaten en de Stichting Beheer Derdengelden Lexman Advocaten kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Lexman Advocaten en de Stichting Beheer Derdengelden Lexman Advocaten zijn niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht (kunnen) nakomen.
8. Niet alleen Lexman Advocaten maar ook iedere aan Lexman Advocaten verbonden persoon, haar (middellijk) bestuurders, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Lexman Advocaten, alsmede haar bestuurders, kan op (de aansprakelijkheidsbeperkingen in) deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen, zoals erfgenamen.
9. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op
die waarop de cliënt met de schade en met Lexman Advocaten, dan wel één van de in de vorige leden genoemde personen, als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
10. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor gevallen van opzet of grove schuld van Lexman Advocaten, opzet of grove schuld van het kantoor of opzet of grove schuld van de in lid 8 genoemde (rechts)personen.

 

G. Toepasselijk recht, klachtregeling en bevoegde rechter

1. Op de tussen de cliënt en Lexman Advocaten gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Lexman Advocaten kent een interne klachtenregeling die is gepubliceerd op de website www.lexman.nl. Lexman Advocaten streeft naar tevreden cliënten en zal trachten om met de cliënt tot een oplossing te komen op basis van deze klachtenregeling. Indien partijen niet tot een bevredigende oplossing (kunnen) komen, zullen geschillen worden beslecht overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
3. Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst en/of betaling van de declaratie zullen, na tijdige betwisting van de declaratie, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de in het arrondissement Gelderland locatie Zutphen bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 12 juni 2017 onder dossiernummer 08212854.