Het ondernemingsrecht omvat zowel de juridische aspecten van het zakendoen als de interne juridische inrichting van uw organisatie. Dat kan een onderneming zijn, maar bijvoorbeeld ook een stichting of vereniging.

Met de toenemende regeldruk en de complexiteit van de wetgeving, ervaren ondernemers het als lastig om te beoordelen of zij voldoende aandacht besteden aan de juridische aspecten van het zakendoen. Te weinig aandacht brengt mogelijk onverantwoorde risico’s met zich mee, door teveel aandacht voor de juridische aspecten gaan commerciële kansen en mogelijkheden verloren. Lexman helpt ondernemers en bestuurders van instellingen graag het juiste evenwicht te bewaken door onze kennis van het ondernemingsrecht.

Lexman adviseert en begeleidt ondernemers over het ondernemingsrecht op een pro-actieve wijze en procedeert – indien nodig – over alle juridische aspecten van het ondernemerschap. De kern van het ondernemingsrecht wordt gevormd door het contractenrecht. Dat is immers waar het bij de ondernemer dagelijks om gaat; contracteren. Lexman maakt contracten en beoordeelt deze. Dat doet Lexman overigens bij voorkeur voordat er een conflict ontstaat en niet pas daarna. Lexman hanteert ook in het ondernemingsrecht de vuistregel; we doen niet alles, maar wat we doen, doen we goed. Zonder volledig te zijn, geeft onderstaande opsomming u een impressie van de aspecten van het ondernemingsrecht waarop Lexman u met raad en daad terzijde staat.

 • begeleiding van overname, fusies en samenwerkingsverbanden;
 • contractenrecht (in- en verkoop, agentuur, distributie, franchise);
 • beoordeling en redactie van handelsvoorwaarden;
 • aandeelhouderssamenwerking en geschillen;
 • aansprakelijkheidsrecht (bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor geleverde diensten of producten);
 • juridische inrichting van de onderneming;
 • ICT en intellectuele eigendom.
 • Algemene Voorwaarden
 • Insolventierecht (faillissementsrecht)
 • Management Buy-Out
 • Overnames
 • Reorganisaties
Vastgoed & Ruimtelijke Ordening. Het vastgoedrecht kent twee kanten. De publiekrechtelijke kant (vergunningen etc.) en de privaatrechtelijke kant (aankoop grond, samenwerkingscontracten, huurrecht etc.)

Publiekrechtelijk vastgoedrecht
Ontwikkeling en gebruik van vastgoed is in Nederland aan strenge en complexe regels gebonden. Om een bouwproject van enige omvang te kunnen realiseren moet een keur aan vergunningen en ontheffingen worden afgegeven. Voorbeelden hiervan zijn de Wabo-bouwvergunning, de Wabo- milieuvergunning, de vergunning op basis van de Waterwet de aanlegvergunning, de ontheffing op het gebied van flora en fauna, de vrijstelling van het bestemmingsplan, de Wabo-monumentenvergunning, etc.

Het proces van vergunningverlening is vaak ondoorzichtig en bijna altijd zeer langdurig. Bovendien kan tegen iedere vergunning worden geageerd, bij de vergunningverstrekker, en later ook bij de rechter. Specialistisch juridisch advies is onontbeerlijk om onnodige vertraging of erger te voorkomen.

Privaatrechtelijk vastgoedrecht
In de civiele vastgoedpraktijk worden zaken behandeld op het gebied van het huurrecht, bouwrecht, aan- en verkoopproblemen en beheer van onroerend goed. Lexman bedient een divers pallet aan partijen, zoals projectontwikkelaars, verhurende partijen zoals beleggers en woningbouwcorporaties, architecten, makelaars en aannemers.

Overheid
Op verschillende manieren hebben bedrijven, instellingen en burgers met de overheid te maken. De overheid is bijvoorbeeld vergunningverlener en -handhaver, maar soms ook subsidieverstrekker, of grondeigenaar.

Op al deze terreinen kunnen zich juridische vragen aandienen waar Lexman u een antwoord op kan geven. Dit houdt in dat Lexman adviseert over een vergunningaanvraag, maar ook dat er geprocedeerd kan worden als een vergunning ten onrechte is geweigerd of ingetrokken. Tevens verstrekt Lexman aan overheden (second) opinions met betrekking tot bijvoorbeeld de juridische positie van een overheid bij een voorgenomen besluit. Ook indien een overheid betrokken is bij een transactie (bijvoorbeeld grondverkoop, of de inkoop van nieuw kantoormeubilair voor de ambtenaren) kan Lexman u met juridisch advies of in een procedure bijstaan. Wij zijn in staat om het hele spectrum van vastgoedrecht te bedienen.

Het Nederlandse arbeidsrecht is veelomvattend en complex. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is het zowel voor de werkgever als de werknemer van groot belang dat er een goed contract wordt afgesloten. Hierin dienen de rechten en verplichtingen, zoals bijvoorbeeld een concurrentiebeding, leaseauto, e-mailgebruik en dergelijke, zorgvuldig te worden vastgelegd. Vaak blijkt namelijk bij een ontslagprocedure, dat de contractvorming minder nauwkeurig is dan wenselijk zou zijn. Dit brengt vaak juridische discussies met zich mee, het opstellen van goede contracten kan dergelijke discussies voorkomen.

Ook ontstaan steeds vaker discussies over internetgebruik tijdens werktijd en de al dan niet zakelijke inhoud van intern e-mail en sociale media gebruik. Dergelijke misverstanden kunnen voorkomen worden door een en ander in de arbeidsovereenkomst duidelijk vast te leggen.

Adviezen over de (Centrale) Ondernemingsraad vallen ook onder het arbeidsrecht. In het geval van een reorganisatie, een fusie of een overname zijn wij u graag van dienst en kunnen u adviseren over de gevolgen van dergelijke ingrijpende veranderingen. Denk hierbij aan de gevolgen voor het personeel en aan de rol en de taken van de Ondernemingsraad.

Lexman Advocaten helpt u bij het maken van en adviseren over arbeidscontracten, algemene arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld concurrentiebedingen) en managementovereenkomsten. Lexman Advocaten beschikt over uitgebreide juridische kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap (WOR), de personele gevolgen van fusies en reorganisaties, arbeid en zorg, en arbeidsongeschiktheids- en reïntegratieperikelen. Daarnaast adviseert en begeleidt Lexman Advocaten individuele en collectieve ontslagtrajecten.

Lexman Advocaten kenmerkt zich door een snelle, pragmatische en oplossingsgerichte aanpak van arbeidsgerelateerde problematiek. Hierbij geldt als uitgangspunt dat waar mogelijk wordt onderhandeld, en waar nodig wordt geprocedeerd. Het arbeidsrecht kent voor ons geen geheimen.

Bij personen- en familierecht denkt u waarschijnlijk aan echtscheidingen en alimentatie. U kunt echter ook denken aan geschillen over omgang en gezag, partneralimentatie en/of kinderalimentatie, verrekening op grond van de huwelijkse voorwaarden of verdeling van de gemeenschapsgoederen en verevening van het pensioen. Voor al deze onderwerpen kunt u terecht bij onze specialist in het personen- en familierecht.

Echtscheidingen zijn ingrijpend. Naast de emotionele kanten zal een aantal (zakelijke) aspecten moeten worden geregeld met betrekking tot de kinderen, het huis en wellicht uw onderneming. Niet alleen op het moment zelf verandert er veel, maar ook in de toekomst.

Het is dan ook van groot belang dat u ter zake kundig wordt bijgestaan, zodat u ook na uw echtscheiding verder kan. U kunt bij Lexman Advocaten rekenen op passende en zakelijke rechtsbijstand met als streven om de voorgenomen echtscheiding binnen afzienbare termijn en zonder langslepende procedures af te wikkelen.

Indien gewenst kunt u gebruik maken van scheidingsbemiddeling (mediation), waarbij partijen samen met een deskundige en neutrale hulp een regeling treffen, zonder dat geprocedeerd hoeft te worden.

Mocht u problemen ervaren na de echtscheiding, zoals bij de uitvoering van de afspraken uit een convenant of bij de nakoming van bijvoorbeeld een omgangsregeling, dan kunt u uiteraard ook bij ons terecht.