Ambtenarenrecht

Ambtenaren hebben een andere rechtspositie dan werknemers die niet in dienst zijn bij de overheid. Bovendien gelden er verschillende rechtspositieregelingen voor ambtenaren die in dienst van de Rijksoverheid zijn en de ambtenaren  in dienst van de lagere overheden.

Het ambtenarenrecht verschilt van het gewone arbeidsrecht zoals dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en is minder toegankelijk. De positie van ambtenaren heeft de laatst jaren in veel opzichten overeenkomsten gekregen met de positie van ‘gewone’ werknemers. Toch zijn er nog veel belangrijke verschillen overgebleven, en daarbij moet met name gedacht worden aan de manier waarop geprocedeerd wordt, namelijk bij de bestuursrechter.

Zo zijn er diverse rechtspositieregelingen die allemaal verschillende ontslagredenen of –gronden kunnen bevatten. Een ontslagbesluit moet gebaseerd zijn op één van de beschreven ontslaggronden. Als men het niet eens is met een besluit (dat wil zeggen een beslissing of een handeling van het bestuursorgaan waarbij de ambtenaar belanghebbende is) dan kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. Als het besluit dan ongegrond wordt verklaard kan een beroepsschrift worden ingediend en  indien nodig een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Wij kunnen u hierbij adviseren en zo nodig procedures voeren.