CAO recht

Bij een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) komen werknemers niet persoonlijk met  werkgevers de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst overeen. De werknemersorganisatie sluit een collectief contract af voor de werknemers met de werkgevers(organisatie). Helaas is niet altijd duidelijk, wanneer een CAO op een arbeidsovereenkomst van toepassing is. Ten eerste is het CAO- recht nogal versnipperd, en ten tweede is een CAO het resultaat van compromissen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. In de wet is bovendien niet omschreven, wat de werkingssfeer is van een CAO; dit gebeurt in de CAO zelf. Er zijn hierbij drie varianten denkbaar:

  • Werkzaamheden worden als uitgangspunt genomen: Werknemer en werkgever raken bij CAO betrokken omdat de individuele werkgever de individuele werknemer uitsluitend, dan wel in hoofdzaak, werkzaamheden laat verrichten die onder de CAO vallen. Ook als de werknemer incidenteel werkzaamheden verricht die niet onder de werkingssfeer van de CAO vallen, of onder een andere CAO vallen, dan blijft de werknemer gebonden aan de CAO van zijn hoofdwerkzaamheden
  • Afdeling wordt als uitgangspunt genomen: als werknemers op een afdeling in belangrijke mate werkzaamheden uitvoeren die onder de CAO vallen, dan ontstaat betrokkenheid met de CAO
  • Het soort bedrijf als uitgangspunt: In principe vallen bij deze werkingssfeer alle werknemers onder de CAO. Alleen werknemers die expliciet door de CAO worden uitgezonderd zijn niet betrokken bij de CAO. Dit geldt vaak voor leidinggevenden, zij worden in veel gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd van een CAO.

Dan kan een CAO nog algemeen verbindend verklaard worden; een ongebonden werkgever en werknemer worden dan toch gebonden aan de CAO wanneer de bepalingen uit de CAO eveneens voor hun arbeidsverhouding is geschreven.

In de praktijk leidt de toepasbaarheid van een CAO vaak tot interpretatieverschillen. Valt een arbeidsovereenkomst nu wel of niet onder de definitie in de CAO en moeten werkgever en werknemer zich derhalve aan de CAO houden?Lexman Advocaten kan adviseren bij dergelijke interpretatie kwesties. Wij staan hierbij zowel werkgevers als werknemers bij.