Overgang van onderneming

Door overname van een onderneming door een andere partij, eindigt van rechtswege de arbeidsverhouding tussen de medewerker en de overdragende partij (de oude werkgever). Daarvoor in de plaats ontstaat een arbeidsverhouding tussen de medewerker en de overnemer, tenzij de medewerker afziet van zijn recht om mee over te gaan. De overgang van de arbeidsovereenkomst(en) vindt van rechtswege plaats op het moment van de overname van de onderneming. Medewerkers kunnen hun rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst tegenover de nieuwe werkgever inroepen. Ook de CAO en de algemeen verbindend verklaarde CAO bepalingen blijven van toepassing. Zelfs de werknemers waarvan de overnemende partij niet wist dat zij een arbeidsovereenkomst met de overdrager hadden, krijgen van rechtswege een arbeidsovereenkomst met de overnemer. Indien laatstgenoemde hierdoor schade lijdt, kan hij deze mogelijk verhalen op de overdrager.

Alleen de werknemers, die op het tijdstip van overgang van de onderneming in dienst zijn bij de overdragende partij, krijgen van rechtswege een arbeidsovereenkomst met de overnemende partij. Indien een arbeidsovereenkomst is geëindigd voor de overname, is de (voormalige) medewerker niet in dienst gekomen bij de overnemer. Het kan echter het geval zijn, dat de voorschriften voor het opzeggen niet in acht zijn genomen. Dan kan er sprake zijn  van een zogenaamde vernietigbare opzegging. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen vereiste vergunning van het UWV is verkregen/aangevraagd, of als de overeenkomst is opgezegd in strijd met de opzeggingsverboden. In deze gevallen kan de werknemer nietigheid van de opzegging inroepen en kan de opzegging vernietigd worden. In geval van vernietiging van de opzegging gaat de medewerker van rechtswege mee over naar de overnemer is er derhalve sprake van een arbeidsverhouding.

Faillissement
Bovenstaande regels gelden niet in geval van faillissement van de onderneming. Indien een (rechts)persoon een failliete onderneming overneemt valt deze onderneming in de failliete boedel. De overnemende partij kan in deze zelf bepalen welke medewerkers er bij hem in dienst komen en tegen welke voorwaarden.

Wanneer is er sprake van overgang van een onderneming?
Vaak gaat het om verkoop van de onderneming, maar ook het overdragen van bepaalde nevenactiviteiten kan als overgang worden gezien. Daarnaast kunnen huur, pacht, vruchtgebruik en andere overeenkomsten tot overgang van de onderneming leiden. Veel voorkomende overgangen zijn die waarbij een onderneming (eenmanszaak, V.O.F. of C.V.) wordt ingebracht in een N.V. of een B.V. Ook de overdracht van de onderneming van een rechtspersoon aan een andere rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon geldt als overdracht. Er is geen sprake van overgang van de onderneming in geval van aandelentransacties, omdat dan de onderneming (het bedrijf) niet verandert.