Aansprakelijkheid en verzekering

Hieronder valt: algemeen aansprakelijkheidsrecht, maar denk ook aan beroeps-, verkeers- en productaansprakelijkheid en verdere bedrijfsongevallen.

Bedrijfsongevallen kunnen leiden tot een claim op de werkgever of op een derde, veelal is er sprake van een kettingreactie. Wanneer er bijvoorbeeld een werknemer van een ladder valt en zich verwondt, kan dit leiden tot een claim op de werkgever, maar ook op de ladderfabrikant indien er sprake zou zijn van een defect aan de ladder. Dit kan leiden tot geschillen met verzekeraars van het slachtoffer, de werkgever en de ladderfabrikant. Ook legt de arbeidsinspectie in veel gevallen een boete op, die flink kan oplopen.

Indien er fouten worden gemaakt tijdens de uitoefening van een beroep met schade als gevolg, kan de beroepsuitoefenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld: de zogenaamde beroepsaansprakelijkheid. Dit geldt vooral voor beoefenaars van vrije beroepen, zoals artsen, accountants en advocaten. Belangrijkste gronden voor beroepsaansprakelijkheid zijn wanprestatie en/of (veelal subsidiair) onrechtmatige daad. In geval van wanprestatie gaat het om het niet vervullen van een contractuele verplichting. Bij onrechtmatige daad gaat het om overtreding van de wettelijke gedragsnorm. Bij beide is een maatstaf van zorgvuldigheid nodig, waaraan de gedragingen van de beroepsbeoefenaar getoetst moeten worden. Die is niet in de wet bepaald, maar door de rechtspraak nader uitgewerkt. Uiteraard moet er een duidelijk causaal verband zijn tussen de fout en de geleden schade.

Bij productaansprakelijkheid is de producent aansprakelijk voor de schade ontstaan door zijn gebrekkige product. Deze regel geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De aansprakelijkheid is beperkt tot schade aan personen of schade aan zaken die in de privésfeer worden gebruikt. Het is relatief eenvoudig de schade te verhalen, schuld hoeft niet te worden bewezen. Er dient alleen bewezen te worden dat er schade aanwezig is en dat deze schade veroorzaakt is door een gebrek in het product. Deze zogeheten risicoaansprakelijkheid geldt voor iedereen die in de productketen betrokken is. Dus ook importeurs, detaillisten en tussenhandelaren kunnen in deze aansprakelijk worden gesteld.

Gronden voor productaansprakelijkheid zijn:

  • Een ondeugdelijke of ontbrekende gebruiksaanwijzing.
  • Een bepaalde veiligheidsvoorziening ontbreekt.
  • Een product dat niet bestand is tegen normaal gebruik.

Mogelijk verweer hiertegen door producent andere aansprakelijk gestelde:

  • Het gebrek is ontstaan na het moment waarop hij het in het verkeer heeft gebracht.
  • Het gebrek was niet constateerbaar met de technische kennis die beschikbaar was tijdens het productieproces.
  • Het product is niet door aansprakelijk gestelde in het verkeer gebracht.

Bij verkeersaansprakelijkheid kan er sprake zijn  van geschillen tussen bedrijven en/of particulieren onderling. Maar ook tussen verzekeraars en verkeersslachtoffers die schade hebben geleden, doordat zij bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval niet in staat zijn om te werken.

Geschillen over diverse aansprakelijkheden kunnen grote financiële gevolgen hebben waarbij deskundige juridische begeleiding noodzakelijk is.  Lexman Advocaten kan u hierbij adviseren en bijstaan in (gerechtelijke) procedures.