Fusie en overname

Waar moet u op letten bij een fusie of een overname?

Een overname, of een fusie, van een onderneming gebeurt vaak in een bepaalde volgorde en doorloopt verschillende fases.  Na de verkennende fase wordt veelal een zogenaamde ‘letter of intent (LOI)’ opgesteld. Deze intentieverklaring is overigens in het Nederlandse Recht niet geregeld. Een LOI kan in Nederland juridisch gezien worden als een bindende overeenkomst, maar ook als een verklaring van de uitgangspunten. Oplettendheid en het tijdig inwinnen van deskundig advies is derhalve raadzaam!

Na de LOI volgt veelal een due dilligence onderzoek waarbij de onderneming o.a. door accountants en juristen  wordt doorgelicht en dan wordt de uiteindelijke koopovereenkomst opgesteld. Daarbij kan een keuze gemaakt worden tussen overdracht van aandelen, of een activa- en passiva transactie. Voordeel van deze laatste optie is dat de koper precies aan kan geven wat hij wil overnemen. Zo kan hij ook kiezen voor slechts gedeeltelijke overname en kunnen bepaalde claims en schulden worden achtergelaten bij de verkoper. Nadeel is echter dat alle activa en passiva afzonderlijk moeten worden overgedragen. Bij een aandelenoverdracht hoeft dat niet; de overdracht van de aandelen brengt met zich mee dat de koper de hele onderneming verkrijgt, inclusief alle passiva en activa.

Koopsom

Deze is uiteraard voor beide partijen van groot belang. Indien de koopsom reeds vaststaat, kan het een simpele bepaling betreffen. Soms staat de koopsom echter nog niet vast, omdat de balans van de onderneming waarop de koopsom gebaseerd is, nog niet definitief of gereed is. Er dienen dan afspraken gemaakt te worden over het tijdstip waarop de cijfers wel klaar zijn, wie de cijfers opstelt en hoe de kopende partij de cijfers mag laten controleren. Er kan eventueel gekozen worden voor een earn-out regeling, waarbij de koopsom afhankelijk gesteld wordt van in de toekomst behaalde resultaten.

Aansprakelijkheid

Het is zeer belangrijk om de aansprakelijkheid goed vast te leggen in de overname overeenkomst. Welke garanties en vrijwaringen verstrekt de verkoper, voor welke termijn doet hij dit en welke rol speelt het due dilligence onderzoek hierin? Koper en verkoper hebben hierbij tegenover elkaar staande belangen: de verkoper wil de aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken, koper wil juist zoveel mogelijk garanties. Koper kan bijvoorbeeld bankgaranties laten verstrekken voor een bepaalde periode na de verkoop, zodat hij zekerheid heeft dat een eventuele toekomstige claim verhaalbaar is op de verkoper. Verkoper kan op zijn beurt een disclosure letter afgeven. Hierin worden risico’s opgesomd waarover partijen overeenkomen dat zij niet onder de garantie vallen. Aansprakelijkheid levert zeer vaak problemen en discussies op.  Zaak dus om deze zo duidelijk mogelijk te omschrijven en zeer zorgvuldig vast te leggen in overleg met een deskundige. Lexman Advocaten is hierin een deskundige gesprekspartner.