Administratief- en bestuursrecht

In het kort

Overheden nemen veel besluiten. In veel gevallen kunt u daartegen bezwaar en beroep instellen bij de (bestuurs)rechter op grond van de  Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Onder bestuursrecht vallen verder bijvoorbeeld de Wet op de ruimtelijjke ordening (Wro),de  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Woningwet (Ww). U kunt daarbij denken aan het aanvragen  van een Wabo-bouwvergunning (omgevingsvergunning), het verlenen of weigeren van vergunningen, vrijstellingen, bestemmingsplanwijzigingen of contracteren met de overheid. Ook kan het zijn dat u schade lijdt door overheidsoptreden. .

Meer informatie

Veel burgers en bedrijven hebben dagelijks te maken met Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht. Overheden nemen veelvuldig besluiten; het verlenen en/of intrekken van vergunningen, het toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een bestuursrechtelijke dwangsom. De bevoegdheden daartoe ontleent de overheid onder meer aan wetten, besluiten en aan (plaatselijke of provinciale) verordeningen. Veel van deze besluiten vallen onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht. Wanneer een burger of ondernemer tegen wie het besluit zich richt of die in zijn belangen wordt geschaad, bestaat vaak de mogelijkheid om tegen het besluit bezwaar of beroep in te stellen.

Door toenemende regelgeving is het voor zowel particulieren als voor ondernemingen en instellingen steeds moeilijker om inzicht te krijgen in de in regels die van toepassing zijn. Desgewenst adviseren wij u daar graag over.