Bestuursprocesrecht

Bestuursprocesrecht

Het bestuursprocesrecht bevat de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van beslissingen (besluiten). Die besluiten kunnen gaan over onderwerpen als  vergunningen maar ook over bijvoorbeeld  vervuilde grond. Onderdelen van het bestuursrecht zijn  ruimtelijke ordeningsrecht, ambtenarenrecht en milieurecht.

In het bestuursrecht is ook geregeld wat een persoon of organisatie moet doen als hij of zij het niet eens is met een besluit van de overheid.

Algemene wet bestuursrecht

De belangrijkste regels van het bestuursprocesrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb staat bijvoorbeeld hoe de overheid een besluit moet voorbereiden, onderbouwen en bekendmaken. Ook de regels voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een besluit staan in de Awb. Naast de Awb zijn er nog andere, speciale wetten waarin aparte regels staan.