WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB)

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) regelt het recht van iedere burger informatie van de overheid. Zo krijgt de burger meer inzicht in het overheidshandelen en kan de gang van zaken binnen de overheid worden gecontroleerd. Overheidsinformatie is echter niet altijd openbaar, maar  alleen als de WOB bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

Voorwaarden indienen WOB-verzoek

U kunt een Wob-verzoek op allerlei manieren indienen (telefoon, e-mail, brief, etc.) Verstandig is het echter om dat schriftelijk te doen en wel zo dat u zonodig kunt aantonen wanneer u het verzoek heeft gedaan. Een Wob-verzoek moet voldoen aan bepaalde inhoudelijke criteria.

In een Wob-verzoek hoeft u in eerste instantie alleen het onderwerp aan te duiden waarover u informatie wenst te ontvangen. U hoeft geen concrete documenten te benoemen.

– Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor gegevensdrager. Dus ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de WOB.

– Uw verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt, als het bestuursorgaan de informatie niet heeft, kan die informatie ook niet openbaar gemaakt worden.

– De informatie moet betrekking hebben op beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

Afwijzing Wob-verzoek

In de WOB staat wanneer een verzoek kan worden afgewezen, zie met name artikel 10. Bijvoorbeeld omdat de gevraagde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. De WOB maakt onderscheid in zogenaamde absolute weigeringsgronden (die zich tegen openbaarmaking verzetten) en zogenaamde relatieve weigeringsgronden.

Doet zich een absolute weigeringsgrond voor dan blijft openbaarmaking achterwege, doet zich een relatieve weigeringsgrond voor, dan zal de overheid een belangenafweging maken.