De stille curator is formeel een feit. Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer de Wet continuïteit ondernemingen I aangenomen. Deze wet wijzigt de Faillissementswet, zodat de rechtbank een stille curator kan benoemen bij een dreigend faillissement. De wetgever heeft hiermee voor ogen gehad dat de kansen op voortzetting van een onderneming of van een doorstart van bedrijfsonderdelen worden vergroot. Overigens vond het benoemen van een stille curator in de praktijk (zonder volledige wettelijke basis dus) al plaats.

Wat is een stille curator precies?

Een stille curator is een advocaat die door de rechtbank kan worden benoemd om te onderzoeken of een onderneming kan worden voortgezet of doorgestart wanneer het in ernstige financiële moeilijkheden verkeert. Dit vindt plaats voordat de onderneming failliet is verklaard. De bedoeling daarbij is dat de zogenoemde “stille voorbereidingsfase” de stille curator de gelegenheid geeft zich te goed laten informeren over de (financiële) situatie waarin de onderneming zich bevindt. Ook kan hij bezien hoe het voorbereidingstraject verloopt dat het bestuur van die onderneming in gang heeft gezet. Deze oplossing wordt ook wel een “pre-pack” genoemd.

Voordelen pre-pack

Wanneer de onderneming daarna onverhoopt failliet wordt verklaard, kunnen het bestuur en de curator (alsmede de stille rechter-commissaris) door de stille voorbereidingsfase beter beslagen ten ijs komen en sneller handelen. Bijvoorbeeld door kort na de faillietverklaring al een goed geïnformeerd besluit te nemen over het al dan niet doorstarten van de onderneming of een overname van het bedrijf dan wel een onderdeel daarvan.

Het grootste voordeel van een pre-pack is dat een chaotische situatie zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Een dergelijke situatie kan immers invloed hebben op de waarde van bedrijfsonderdelen of de kansen op een succesvolle doorstart. Het uiteindelijke resultaat is dat een hogere boedelopbrengst kan worden gerealiseerd ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers in het faillissement. Daardoor hebben de individuele schuldeisers een grotere kans dat (een deel van) hun vordering in het faillissement zal kunnen worden voldaan. Daarnaast leidt een dergelijke doorstart er mogelijk toe dat de in de onderneming aanwezige werkgelegenheid (deels) behouden kan blijven.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de pre-pack of over faillissementen in het algemeen? Onze insolventiespecialisten staan u graag te woord.