Opstellen arbeidscontracten

Bij het opstellen van een arbeidscontract moet met veel zaken rekening gehouden worden. Er zijn verschillende contracten mogelijk, afhankelijk van de functie en bedrijfstak. Een productiebedrijf met veel personeel en afwisselende drukte in verschillende periodes zal een andere mix van contracten vereisen dan bijvoorbeeld een architectenbureau. In ieder geval zult u bij het opstellen van een contract aan de volgende zaken moeten denken:

Aard en duur van het contract
Is het een contract voor onbepaalde of bepaalde tijd en zo ja, hoe lang is dan de contractsduur. Te denken valt aan een afgebakende tijd, bijvoorbeeld een half jaar of een jaar, of voor de duur van een bepaald project.

Opzegtermijn
Opzegtermijnen zijn (behoudens afwijkingen in de CAO) wettelijk afhankelijke van het aantal gewerkte dienstjaren, en wel als volgt:

  • dienstverband tot 5 jaar: 1 maand
  • dienstverband tussen 5 en 10 jaar: 2 maanden
  • dienstverband tussen 10 en 15 jaar: 3 maanden
  • dienstverband vanaf 15 jaar: 4 maanden

De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer is een maand. Hiervan kan contractueel worden afgeweken tot een opzegtermijn van zes maanden. Let echter op: dit betekent dat de wettelijke opzegtermijn van de werkgever dan wordt verdubbeld. Is die bijvoorbeeld drie maanden voor de werknemer, dan wordt deze dus voor de werkgever zes maanden.

Proeftijd
Met nieuwe medewerkers spreekt de werkgever vaak een proeftijd af. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer op ieder moment de arbeidsovereenkomst opzeggen. De maximale proeftijd is één tot twee maanden. Bij tijdelijke contracten die korter dan een jaar duren en bij tijdelijke contracten waarvan de duur vooraf niet is vastgesteld mag de proeftijd niet langer zijn dan één maand. De proeftijd mag maximaal twee maanden zijn als er sprake is van een tijdelijk contract voor langere duur dan twee jaar en bij contracten voor onbepaalde tijd. Een proeftijd kan nietig verklaard worden, indien de medewerker eerst op uitzendbasis of als gedetacheerde in het bedrijf heeft gewerkt. In een dergelijk geval mag alleen een proeftijd worden afgesproken als er sprake is van het gaan uitoefenen van een totaal andere functie met heel andere vaardigheden en verantwoordelijkheden dan voorheen.

Concurrentie- en Relatiebeding
In een concurrentiebeding wordt tussen werkgever en werknemer afgesproken dat de werknemer tijdens of na de beëindiging van het dienstverband voor een bepaalde tijd niet in iedere functie of bij ieder bedrijf mag gaan werken. Bij een relatiebeding wordt bepaald dat de werknemer tijdens of na afloop van het dienstverband geen relaties mag meenemen of benaderen van de werkgever. Zie voor nadere uitwerking onze pagina concurrentiebeding.

Salaris en andere arbeidsvoorwaarden
Niet alleen het salaris moet worden vastgelegd, maar ook het aantal vakantie- en eventuele ATV dagen, eventuele winstdeling, en de loondoorbetaling bij ziekte, ook moet worden bekeken of een CAO van toepassing is.
Naast deze punten is het voor bedrijven vaak van groot belang om een geheimhoudingsplicht af te spreken.
Lexman Advocaten kan u uiteraard adviseren bij het opstellen en nalopen van al uw arbeidsovereenkomsten.